h

Openbaar onderwijs in Amerongen

10 november 2015

Openbaar onderwijs in Amerongen

In De Kaap van 5 november jl. gaat Adriaan Bollaard in zijn column ‘Licht in donkere dagen’ nog even kort in op de problemen rond de openbare school  De Uitkijk in Amerongen. Ad Schiedon, voormalig SP raadslid reageert:

Opgewekt roept Adriaan Bollaard op tot het mengen van christelijk en openbaar onderwijs. Hij ziet daarbij een paar belangrijke aspecten over het hoofd:

Ten eerste: De Grondwet  wijst de gemeente aan als de instantie die verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van openbaar onderwijs in een genoegzaam aantal scholen. Bijzondere scholen, zoals christelijk,  hebben geen publiekrechtelijke basis. Zij zijn in beginsel  private instellingen. Een vermenging als door Adriaan Bolland voorgesteld kan dus niet. Ofwel de fusieschool wordt openbaar – d.w.z.  voor ieder kind toegankelijk en onder bestuur van de overheid-  ofwel de fusieschool wordt een private instelling,maar dan is de openbare school verdwenen.

Ten tweede: ouders die dit wensen moeten de mogelijkheid hebben te kiezen voor onderwijs dat is gevrijwaard van religie of religieuze beinvloeding. Bijzondere scholen vinden hun bestaansrecht nu juist in die religeuze beinvloeding. De vermenging zoals Adriaan Bollaard voorstaat levert dan een buitengewoon merkwaardig product op. Gezien de getalsverhoudingen ligt het voor de hand dat de fusieschool een  school zal zijn met christelijke identiteit. Daartegen zullen ouders die nu voor openbaar onderwijs kiezen bezwaren hebben. Stel dat de consequentie is dat de fusieschool openbaar wordt, dan blijven ouders die hechten aan die christelijke identiteit  in de kou staan.

De beide karakteristieken openbaar en bijzonder laten zich dus niet vermengen. Of je kiest voor een school waarin kinderen leren dat het er niet doe doet welke religie, huidskleur of levensbeschouwing men heeft, of je kiest voor een school die de bijbel als leidraad heeft. Je kiest voor een school die onder de democratische controle staat van de gekozen volksvertegenwoordiging of je kiest voor een priveclub. Het vermengen van diametraal tegenover elkaar staande uitgangspunten en de geheel verschillende juridische basis levert dan op z’n best een wat drabbig mengsel op dat geen recht doet aan de wensen van ouders .

Het beste voorstel is mijns inziens dan ook de fusie met de openbare school De Meander in Leersum. De Uitkijk  kan dan voortbestaan als locatie Amerongen van de Leersumse school.

Hoe dan ook, het is de gemeenteraad die het voortbestaan van openbaar onderwijs in Amerongen dient te waarborgen.

Ad Schiedon

U bent hier