h

Basisschool de Uitkijk in de problemen

24 oktober 2015

Basisschool de Uitkijk in de problemen

Het doek dreigt te vallen voor de openbare school De Uitkijk in Amerongen. In de raad is inmiddels de suggestie gedaan de mogelijkheid te onderzoeken van een fusie met een christelijke school. De stichting Rijn-Heuvelland waarbij de uitkijk is aangesloten opteert voor een fusie met de Meander, een openbare school in Leersum.

Voorstanders van een fusie met een christelijke school hebben duidelijk geen begrip voor het karakter van het openbaar onderwijs. De twee belangrijkste kenmerken van het openbaar onderwijs zijn:

a. de school is toegankelijk voor ALLE leerlingen zonder onderscheid naar religie of maatschappelijke afkomst.

b. de openbare school is het door de grondwet voorgeschreven onderwijs waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid draagt.

Een fusie met een christelijke school verdraagt zich niet met deze kenmerken. Een fusie waarbij de fusieschool een openbare status krijgt is natuurlijk wel mogelijk, maar alleen als de fusieschool geen bijzondere school blijft/wordt. Zo’n school blijft dan wel de bevoegdheid houden leerlingen te selecteren. Het is evident dat het openbaar onderwijs dan zal verdwijnen uit Amerongen.

Ouders in Amerongen moeten kunnen kiezen voor onderwijs dat gericht is op wederzijds respect en verdraagzaamheid. Juist in een tijd van toenemende etnische spanningen is dat van zeer groot belang. De SP kiest voor behoud van openbaar onderwijs in Amerongen. Indien een fusie onvermijdelijk is, dan is naar het oordeel van de SP een fusie met de openbare school De Meander in Leersum de juiste oplossing. Op die manier zou er ook een 'dependance' in Amerongen open kunnen blijven en kunnen kinderen in Amerongen toch openbaar onderwijs volgen.

U bent hier